Go to top

Clienten

Contact

Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Rechten en plichten

Als u bij ons onder behandeling komt, heeft u een aantal rechten. Zoals het recht informatie. Of dat u toestemming moet geven voor uw behandeling. Of hoe we met uw gegevens omgaan. Ook heeft u een aantal plichten.

Uw rechten en plichten staan in verschillende wetten:

 • De wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst: hierin staan uw rechten en plichten beschreven en die van uw behandelaars.
 • De wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg: hierin staat bijvoorbeeld wat uw rechten zijn wanneer u van mening verschilt met uw behandelaar. Of wat u kunt doen wanneer u een klacht heeft.

Recht op informatie

U heeft recht op duidelijke informatie:

 • Uw hulpverlener bespreekt met u de diagnose, de behandeling en de doelen van deze behandeling.
 • Ook hoort u welk effect de behandelaar van de behandeling verwacht.
 • Verder vertelt hij u de voor- en nadelen en of er andere behandelingen mogelijk zijn.

Deze informatie heeft u nodig om toestemming te geven voor de behandeling. Vraag dus alles wat u weten wilt en zeg het wanneer iets u niet duidelijk is. Neem iemand mee als u dat prettig vindt. Twee horen meer dan een en u kunt alles nog eens met elkaar bespreken.

Toestemming voor behandeling

Eerst spreken we met u af dat we u gaan behandelen:

 • We stellen samen een overeenkomst op dat we u gaan behandelen. U tekent deze overeenkomst en krijgt hiervan een kopie.
 • Dan maken we samen een plan hoe we u gaan behandelen. In dat plan staat het doel van uw behandeling en hoe dit doel bereikt wordt. De behandeling begint wanneer u akkoord gaat met dit behandelplan.

Uw dossier

In een dossier houden we alle gegevens van u bij. Daarin staan onder meer uw naam en adres, het behandelplan en het verloop van uw behandeling. Alleen de medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn, kunnen uw dossier inzien. Of medewerkers die daarvoor een machtiging hebben, omdat ze anders hun werk niet goed kunnen doen.

Recht op inzage en kopie

Natuurlijk mag u uw dossier inzien, maar alleen de gegevens die over uzelf gaan. Overleg dit met uw behandelaar. Deze zal met u een dag en tijdstip afspreken, zodat hij uitleg kan geven. Eventueel kunt een kopie krijgen van (delen) van uw dossier. Hiervoor vragen wij een vergoeding.
Uw familieleden kunnen alleen uw dossier inzien, als u daar op papier toestemming voor geeft.

Wilt u een kopie na afloop van uw behandeling? Stuur dan een brief aan de directeur behandelzaken, met een kopie van uw legitimatiebewijs. Vergeet niet uw brief te ondertekenen.

Inzage terwijl u al ontslagen bent?

Bent u niet meer onder behandeling en wilt u uw dossier inzien? Stuur dan een brief. Vergeet niet deze te ondertekenen en stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee. U kunt de brief sturen naar:

Sprink
Raad van Bestuur
Postbus 8549
3009 AM Rotterdam

Wijzigingen in uw dossier

U kunt uw dossier niet laten wijzigen. Wel kunt u een verklaring van u laten opnemen. Bespreek dit met uw behandelaar. Ook kunt u zaken die onjuist zijn laten aanpassen.

Bewaarplicht

We bewaren uw dossier 15 jaar. Daarna vernietigen we alles, behalve uw ontslagbrief. Vernietigen betekent dat alles weggaat en ook niet meer hersteld kan worden. Wilt u dat uw dossier eerder wordt vernietigd? Stuur dan een brief. Vergeet niet deze te ondertekenen en stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee. U kunt de brief sturen naar:

Sprink
Raad van Bestuur
Postbus 8549
3009 AM Rotterdam

Uitzondering:

Staan er in uw dossier gegevens die belangrijk zijn voor andere mensen? Dan kunnen we uw vraag tot vernietiging weigeren.

Als uw dossier vernietigd wordt, melden wij dit bij uw zorgverzekeraar. Deze kan dan nog de laatste rekeningen sturen. Daar heeft uw verzekeraar maximaal 3 maanden de tijd voor. Daarna vernietigen we uw dossier.

Recht op geheimhouding

Alle medewerkers van Sprink hebben een geheimhoudingsplicht:

 • Uw behandelaar geeft alleen informatie over u aan medewerkers die direct bij uw behandeling betrokken zijn. Anders vraagt hij uw toestemming.
 • Ook zeggen wij niet dat u onder behandeling bent.

Alle medewerkers van Sprink hebben een geheimhoudingsplicht. Uw behandelaar geeft alleen informatie over u aan mensen die direct bij uw behandeling zijn betrokken. Anders vraagt hij uw toestemming. Ook zeggen wij niet dat u onder behandeling of opgenomen bent.

Uitzonderingen

Soms geven we wel informatie aan ander mensen zonder uw toestemming:

 • Als u wilsonbekwaam bent verklaard. Dat wil zeggen dat u niet meer in staat bent om zelf goede beslissingen te nemen. In dat geval geven we informatie aan uw vertegenwoordiger.
 • Wanneer uw veiligheid of die van anderen in gevaar komt, mag uw hulpverlener hier niet over zwijgen.

Aan wie geven wij uw gegevens door?:

We zijn verplicht om uw gegevens aan een paar instanties door te geven.

 • Bent u langer dan een jaar bij ons? Dan moeten we toestemming vragen aan het Zorgkantoor voor uw behandeling. Het Zorgkantoor werkt voor alle zorgverzekeraars.
 • Sprink is verplicht om een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken. Dat betekent dat wij bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling een melding kunnen maken.
 • Verder informeren we uw huisarts en degene die u doorverwezen heeft. Wilt u dit niet? Zeg dit dan direct bij het begin van de behandeling.

Einde behandeling

Meestal eindigt de behandeling in overleg met u. Heel soms doen we dit terwijl u dit niet wilt. Er moet dan wel een goede reden zijn. Hiervoor gelden strenge regels, die uw behandelaar u dan uitlegt.

We kunnen u tegen uw wil ontslaan wanneer:

 • Als u de behandeling weigert of zich niet aan de afspraken houdt.
 • Als u onze huisregels ernstig overtreedt.

Wilt u niet met ontslag, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. De patiëntenvertrouwenspersoon kan u daarbij helpen.

Klacht

Onze medewerkers doen hun best om u goed te helpen. Maar soms kunnen dingen beter. Bent u niet tevreden over uw behandeling? Of het contact met uw behandelaar? Of bent u het niet eens met een beslissing? Bespreek dit dan met uw behandelaar of een van de medewerkers. Ook kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. De patiëntvertrouwenspersoon kan u altijd helpen.
 

Klachtencommissie

De klachtencommissie is helemaal onafhankelijk en bestaat uit personen die niet bij ons in dienst zijn. In de brief naar de klachtencommissie zet u:

 • een beschrijving van de gebeurtenis
 • wanneer deze gebeurtenis plaatsvond
 • tegen wie de klacht is gericht
 • wat uw bezwaar is tegen de gebeurtenis
 • de datum
 • uw naam
 • de afdeling waar u verblijft of verbleef
 • uw handtekening

  De brief kunt u sturen naar:
  Klachtencommissie Antes
  Postbus 8549
  3009 AM Rotterdam

Wat gebeurt er met uw klacht?

De klachtencommissie kijkt eerst of zij uw klacht kunnen behandelen. Als dat zo is, nodigen zij u uit om uw verhaal te doen. Heeft u een klacht over een behandelaar, dan is deze ook aanwezig. Wilt u dat niet? Dan kunt u dat zeggen en spreekt u apart met de klachtencommissie. Wanneer u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen. U kunt dat ook de patiëntenvertrouwenspersoon vragen om mee te gaan.

Beslissing over uw klacht

De klachtencommissie beslist binnen 30 dagen of uw klacht terecht is. U ontvangt hiervan een brief. Ook adviseren zij het bestuur van Sprink over eventuele maatregelen. U en de klachtencommissie horen binnen een maand wat het bestuur hiermee doet. Zij zijn namelijk niet verplicht er iets mee te doen. U kunt niet in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de klachtencommissie.


Benaderen bestuur

U kunt de klacht ook direct naar het bestuur sturen. Dan kijkt het bestuur naar uw klacht en spreekt met iedereen die erbij betrokken is. Heeft u een klacht over een behandelaar? Dan mag deze altijd zijn kant van het verhaal vertellen. Daarna neemt het bestuur een besluit over uw klacht.
U kunt de brief sturen naar:
Sprink
Raad van bestuur
Postbus 8549
3009 AM Rotterdam

Wilt u meer informatie? Lees dan het klachtenreglement.

Uw plichten

Niet alleen heeft u rechten, u heeft ook een aantal plichten:

 • Binnen Sprink gaan we met respect met elkaar om. Dit verwachten wij ook van u.
 • We gaan we ervan uit dat u zich aan onze huisregels houdt.
 • Deze krijgt u op het moment dat de behandeling begint.
 • We rekenen erop dat u uw behandelaar duidelijk en volledig informeert. Anders kan hij u niet goed behandelen.
 • Verder gaan we ervan uit dat u zoveel mogelijk meewerkt aan uw behandeling.
 • U bent verplicht om zich bij ons te legitimeren. Dat doet u door ons een geldig legitimatiebewijs te laten zien, zoals uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
 • Tot slot moet u een zorgverzekering hebben. Kijk voor meer informatie bij Kosten en vergoeding van behandeling.

Dáárom Sprink:

 • Snel weten waar u aan toe bent, korte wachttijden
 • Eén vaste behandelaar tijdens uw behandeling
 • Deskundige behandeling volgens de laatste nieuwe inzichten 
 • Vrijblijvend adviesgesprek met één van onze hoofdbehandelaren
 • U heeft zowel persoonlijk contact als online en/of telefonisch
 • Vestigingen in Rotterdam en omstreken en de Zuid-Hollandse eilanden 
 • Vergoed door zorgverzekeraar

Lid van:

GGZ NederlandHarmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de ZorgsectorKwaliteit in Basis GGZ